Αναφορά της Μίτσης εναντίον της Αναφάσεως Ι της Μεϊόσης

Ξεχωριστές σεξουαλικές και ασεξουαλικές φάσεις μπορούν να παρατηρηθούν σε διάφορους ευκαρυωτικούς κύκλους ζωής. Οι παραγόμενοι απόγονοι της αναπαραγωγής των ασεξουαλικών αναπαραγωγών είναι γενετικώς πανομοιότυποι μεταξύ τους και ταυτόσημοι με τους γονείς τους, ενώ οι απόγονοι της σεξουαλικής αναπαραγωγής διαφέρουν ο ένας από τον άλλον και διαφέρουν επίσης από τους γονείς τους. Η μίτωση συμβαίνει στην αναπαραγωγή ασεξουαλικών κυττάρων ή σε σωματικά κύτταρα, αλλά η μεΐωση συμβαίνει μόνο στη σεξουαλική αναπαραγωγή. Τόσο το Mitosis όσο και η Meiosis μπορούν να υποδιαιρεθούν σε Prophase, Metaphase, Anaphase και Telophase. Υπάρχουν δύο αναφάσεις, γνωστές ως Αναφάσης Ι και Αναφάσης ΙΙ, που συμβαίνουν στη Μεϊόση λόγω των δύο διαδοχικών πυρηνικών τμημάτων. Η Anaphase I έχει ελάχιστες διαφορές, αν και η Anaphase II είναι η ίδια με την Anaphase που βρέθηκε στη μίτωση.

Αναφορά της Μίτσης

Η απόσπαση αδελφών χρωματοειδών κάθε χρωμοσώματος λαμβάνει χώρα σε μιτωτική αναφάση. Η συρρίκνωση των μικροσωληνίσκων της ατράκτου και των κινούμενων αδελφών chromatids στους αντίθετους πόλους είναι εξίσου συγκεκριμένοι σε αυτή τη φάση. Αυτή η κίνηση οδηγείται από τις πρωτεΐνες του κινητήρα. Άλλοι μικροσωληνίσκοι που επικαλύπτουν τον άξονα βοηθούν επίσης να σπρώξουν τους πόλους μακρύτερα.

Αναφάσης Ι της Μεϊόσης

Η αναφάση Ι εμφανίζεται μετά την Μεταφάση Ι στη Μεϊόση Ι. Τα διπλά χρωμοσώματα διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Κάθε χρωμόσωμα ομόλογων μετακινείται στους αντίθετους άξονες ατράκτου λόγω της σύντμησης των ινών της ατράκτου. Οι πρωτεΐνες μορίων που συνδέονται με μικροσωληνίσκους ρυθμίζουν αυτόν τον μηχανισμό. Στο τέλος της Anaphase I, όλα τα ομόλογα χρωμοσωμάτων παραμένουν κοντά στους πόλους της ατράκτου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Αναφάσας της Μίτσης και της Αναφάσεως Ι της Μεϊόσης;

• Ο διαχωρισμός και η μετακίνηση των αδελφών χρωματοδίων κάθε χρωμοσώματος συμβαίνουν στην Anaphase of Mitosis, ενώ ο διαχωρισμός και η μετακίνηση των ομόλογων χρωμοσωμάτων σε αντίθετους πόλους ατράκτων συμβαίνουν στην Anaphase I της Meiosis.

• Η διάσπαση του κεντρομερούς πραγματοποιείται στην Anaphase of Mitosis, ενώ δεν συμβαίνει στην Anaphase I της μείωσης.

• Η αναίρεση της μείωσης εμφανίζεται στα αναπαραγωγικά κύτταρα, ενώ η ανεύρεση της μίτωσης εμφανίζεται σε σωματικά κύτταρα.