Κωδικοποίηση έναντι αποκωδικοποίησης

Η κωδικοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε διαφορετική μορφή χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ο σκοπός αυτού του μετασχηματισμού είναι να αυξηθεί η χρηστικότητα των δεδομένων, ιδίως σε διαφορετικά συστήματα. Χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση του χώρου αποθήκευσης που απαιτείται για την αποθήκευση δεδομένων και για τη μεταφορά δεδομένων σε διαφορετικά κανάλια. Η αποκωδικοποίηση είναι η αντίστροφη διαδικασία κωδικοποίησης, η οποία μετατρέπει τις κωδικοποιημένες πληροφορίες πίσω στην αρχική μορφή.

Τι είναι η κωδικοποίηση;

Η μετατροπή των δεδομένων σε πιο χρησιμοποιήσιμες μορφές για διαφορετικά συστήματα, χρησιμοποιώντας μια διαθέσιμη στο κοινό μέθοδο, καλείται κωδικοποίηση. Τα κωδικοποιημένα δεδομένα μπορούν εύκολα να αντιστραφούν. Τις περισσότερες φορές, η μορφή μετατροπής είναι μια τυποποιημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως. Για παράδειγμα, στην ASCII (αμερικανικός τυποποιημένος κώδικας για την ανταλλαγή πληροφοριών) οι χαρακτήρες κωδικοποιούνται με αριθμούς. Το «Α» αντιπροσωπεύεται χρησιμοποιώντας τον αριθμό 65, «Β» με τον αριθμό 66, κλπ. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται ως «κωδικός». Παρομοίως, συστήματα κωδικοποίησης όπως DBCS, EBCDIC, Unicode, κλπ χρησιμοποιούνται επίσης για την κωδικοποίηση χαρακτήρων. Η συμπίεση δεδομένων μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως διαδικασία κωδικοποίησης. Οι τεχνικές κωδικοποίησης χρησιμοποιούνται επίσης κατά τη μεταφορά δεδομένων. Για παράδειγμα, το σύστημα κωδικοποίησης δυαδικών κωδικοποιημένων δεκαδικών ψηφίων (BCD) χρησιμοποιεί τέσσερα ψηφία για να αντιπροσωπεύει έναν δεκαδικό αριθμό και η κωδικοποίηση φάσης Manchester (MPE) χρησιμοποιείται από το Ethernet για την κωδικοποίηση δυαδικών ψηφίων. Ο όρος κωδικοποίηση χρησιμοποιείται επίσης για αναλογική σε ψηφιακή μετατροπή.

Τι είναι η αποκωδικοποίηση;

Η αποκωδικοποίηση είναι η αντίστροφη διαδικασία κωδικοποίησης, η οποία μετατρέπει τις κωδικοποιημένες πληροφορίες πίσω στην αρχική τους μορφή. Τα κωδικοποιημένα δεδομένα μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους. Για παράδειγμα, η αποκωδικοποίηση δυαδικού κωδικοποιημένου δεκαδικού απαιτεί κάποιους απλούς υπολογισμούς στη βασική-2 αριθμητική. Η αποκωδικοποίηση των τιμών ASCII είναι μια απλή διαδικασία δεδομένου ότι υπάρχει μία προς μία χαρτογράφηση μεταξύ χαρακτήρων και αριθμών. Ο όρος αποκωδικοποίηση χρησιμοποιείται επίσης για μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό. Στο φάκελο της επικοινωνίας, η αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής των ληφθέντων μηνυμάτων σε ένα μήνυμα γραμμένο χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ευθεία όπως τα προαναφερθέντα σχήματα αποκωδικοποίησης, δεδομένου ότι το μήνυμα θα μπορούσε να αλλοιωθεί λόγω του θορύβου στα κανάλια που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. Οι μέθοδοι αποκωδικοποίησης όπως η αποκωδικοποίηση ιδεατού παρατηρητή, η αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανότητας, η αποκωδικοποίηση ελάχιστης απόστασης κλπ χρησιμοποιούνται για την αποκωδικοποίηση μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω θορυβώδους καναλιού.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης;

Η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση είναι δύο αντίθετες διαδικασίες. Η κωδικοποίηση γίνεται με την πρόθεση να αυξηθεί η χρηστικότητα των δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και να μειωθεί ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης, ενώ η αποκωδικοποίηση μετατρέπει τις κωδικοποιημένες πληροφορίες πίσω στην αρχική τους μορφή. Η κωδικοποίηση γίνεται με τη χρήση δημόσιων μεθόδων και μπορεί εύκολα να αντιστραφεί (αποκωδικοποιηθεί). Για παράδειγμα, η κωδικοποίηση ASCII είναι απλώς μια χαρτογράφηση μεταξύ χαρακτήρων και αριθμών. Έτσι αποκωδικοποίηση είναι ευθεία. Ωστόσο, η αποκωδικοποίηση μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω θορυβώδους καναλιού δεν θα είναι ευθεία, διότι το μήνυμα θα μπορούσε να αλλοιωθεί από θόρυβο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει πολύπλοκες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν την επίδραση του θορύβου στο μήνυμα.