Βασική διαφορά - Interphase vs Prophase

Η ενδιάμεση και προφασική φάση είναι δύο στάδια του κυτταρικού κύκλου. Η βασική διαφορά μεταξύ διαφανούς και προφανούς είναι ότι ένα κύτταρο ξοδεύει πολύ χρόνο σε ενδιάμεση φάση που υφίσταται σύνθεση πρωτεϊνών, αναπαραγωγή DNA και ανάπτυξη ενώ το κύτταρο ξοδεύει ένα μικρό χρονικό διάστημα σε προφάση υποβάλλοντας σε συμπύκνωση χρωματίνης, σύζευξη ομόλογων χρωμοσωμάτων και σχηματισμό ινών ατράκτου .

Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα των ζωντανών οργανισμών. Είναι μια μικροσκοπική δομή που αποτελείται από ένα κυτταρόπλασμα, πυρήνα, οργανίδια και κενοτόπια που περιβάλλεται από μια ημιδιαπερατή μεμβράνη. Τα κύτταρα διαιρούν και δημιουργούν νέα κύτταρα σε πολυκύτταρους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ανάπτυξης. Η σειρά των γεγονότων τα οποία ένα κύτταρο υφίσταται από τη γέννηση (σχηματισμός) για την παραγωγή νέων θυγατρικών κυττάρων είναι γνωστή ως κυτταρικός κύκλος ή κυτταρική διαίρεση. Υπάρχουν δύο τύποι κυτταρικών κύκλων. της μίτωσης και της μείωσης. Η μίτωση παράγει δύο νέα θυγατρικά κύτταρα που έχουν το ίδιο γενετικό υλικό με το γονέα. Η μεϊόση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού των κυττάρων του φύλου και παράγει τέσσερα θυγατρικά κύτταρα που περιέχουν μισό αριθμό χρωμοσωμάτων (απλοειδή κύτταρα). Οι κυτταρικοί κύκλοι χωρίζονται σε διάφορες φάσεις που διαφέρουν λειτουργικά μεταξύ τους. Η φάση ενδοφασικής και μιτωτικής φάσης (φάση Μ) είναι δύο κύριες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Η φάση Μ διαιρείται και πάλι σε τέσσερις κύριες φάσεις. προφάσης, μεταφάσης, αναφάσης και τελοφάσης. Η ενδιάμεση φάση αποτελείται από τρία κύρια στάδια. Φάση G1, φάση S και φάση G2. Κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης φάσης, το κύτταρο προετοιμάζεται για διαίρεση. Κατά τη διάρκεια της προφανούς φάσης, η χρωματίνη συμπυκνώνεται κάνοντας τα χρωμοσώματα να ζευγαρώνονται μεταξύ τους και οι ίνες της ατράκτου σχηματίζονται σε δύο πόλους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Επισκόπηση και διαφορά κλειδιού 2. Τι είναι η ενδιάμεση φάση 3. Τι είναι το Prophase 4. Ομοιότητες μεταξύ της ενδιάμεσης φάσης και της προφάσης 5. Σύγκριση μεταξύ των πλευρών - Ενδιάμεση φάση έναντι προφασίας σε πίνακα 6. Σύνοψη

Τι είναι η Interphase;

Η ενδιάμεση φάση είναι μία από τις κύριες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Είναι η φάση όπου ένα κύτταρο προετοιμάζεται για τη διαίρεση και κάνει θυγατρικά κύτταρα. Περίπου το 91% του συνολικού χρόνου του κυτταρικού κύκλου πηγαίνει για διαφασική φάση. Η ενδιάμεση φάση μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρεις φάσεις: φάση G1 (φάση 1 φάσης), φάση S και φάση G2 (φάση 2 φάσης). Η ενδιάμεση φάση ακολουθείται από φάση Μ του κυτταρικού κύκλου στην οποία βρίσκονται άλλες υπο-φάσεις, συγκεκριμένα προφάσεις, μεταφάσεις, αναφάσεις και τελοφάσες.

Η φάση G1 είναι η πρώτη φάση ανάπτυξης και η πρώτη υπο-φάση της ενδιάμεσης φάσης. Κατά τη διάρκεια της φάσης G1, το κύτταρο επαναλαμβάνει τον υψηλότερο ρυθμό βιοσυνθετικής δραστηριότητας, τα κύτταρα συνθέτουν πρωτεΐνες, τα κύτταρα αυξάνουν τον αριθμό των οργανιδίων και το κύτταρο μεγαλώνει σε μέγεθος. Η φάση G1 ακολουθείται από τη φάση S. Κατά τη διάρκεια της φάσης S, αναδιπλασιάζονται το DNA (αντίγραφα). Όλα τα χρωμοσώματα αναπαράγονται έχοντας δύο χρωματοειδή αδελφή.

Η φάση G2 είναι η τρίτη φάση της ενδιάμεσης φάσης. Είναι επίσης γνωστή ως δεύτερη φάση ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της φάσης G2, συντελείται σύνθεση πρωτεϊνών και το κύτταρο παρουσιάζει μια ταχεία ανάπτυξη για να ξεκινήσει η κυτταρική διαίρεση. Και επίσης κατά τη διάρκεια της φάσης G2, οι μικροσωληνίσκοι αρχίζουν να σχηματίζουν ίνες άκρου. Μετά τη φάση G2, η ενδιάμεση φάση ολοκληρώθηκε και το κελί είναι έτοιμο για το πυρηνικό τμήμα να δημιουργήσει νέα θυγατρικά κύτταρα.

Τι είναι το Prophase;

Η προφασία είναι η πρώτη φάση της μιτωτικής φάσης του κυτταρικού κύκλου. Το Prophase εκτελείται για σύντομο χρονικό διάστημα. Η προφορά αρχίζει μετά από μια φάση G2 της ενδιάμεσης φάσης. Κατά τη διάρκεια της προφανούς φάσης, η χρωματίνη συμπυκνώνεται και ο πυρήνας εξαφανίζεται. Η συμπύκνωση χρωμοσωμάτων μπορεί να εμφανιστεί από τους διάφορους λεκέδες κατά τη διάρκεια της προφανούς φάσης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προφανούς, εμφανίζεται μετακίνηση των κεντροσωμάτων και αρχίζει ο σχηματισμός των ινών της ατράκτου. Στην μιτωτική κυτταρική διαίρεση, εμφανίζεται μόνο μία προφασική φάση, ενώ στην μείωση παρατηρούνται δύο προφάσεις. Η μετάφραση ακολουθείται από τη μετάφαση.

Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ της ενδιάμεσης φάσης και της προφανούς;

  • Και η Interphase και η Prophase είναι δύο στάδια της κυτταρικής διαίρεσης. Και οι φάσεις Interphase και Prophase είναι σημαντικές σε πολυκύτταρους οργανισμούς.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενδιάμεσης φάσης και της προφανούς;

Περίληψη - Interphase vs Prophase

Η ενδιάμεση φάση και η προφασική φάση είναι δύο φάσεις του κυτταρικού κύκλου των πολυκύτταρων οργανισμών. Η ενδιάμεση φάση είναι η πρώτη κύρια φάση του κυτταρικού κύκλου που αποτελείται από τρία κύρια στάδια: φάση G1, φάση S και φάση G2. Μια κυψέλη διανύει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ενδιάμεση φάση λόγω της προετοιμασίας του κυττάρου για πυρηνική διαίρεση και δημιουργία νέων κυττάρων. Το Prophase είναι η πρώτη φάση της μιτωτικής φάσης και αρχίζει μετά την ενδιάμεση φάση. Κατά τη διάρκεια της προφανούς φάσης, το κύτταρο σταματά την κυτταρική ανάπτυξη και ξεκινά τη διαίρεση των κυττάρων. Η χρωματίνη συμπυκνώνεται και οι ίνες της ατράκτου σχηματίζονται σε αυτή τη φάση. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ διαφανούς και προφανούς.

Αναφορά:

1. "Προφήτης". Wikipedia, Ίδρυμα Wikimedia, 24 Μαρτίου 2018. Διατίθεται εδώ 2. "Κυτταρικός κύκλος". Wikipedia, Ίδρυμα Wikimedia, 26 Μαρτίου 2018. Διατίθεται εδώ

Ευγένεια εικόνας:

1. 'Κύκλος απλός κύκλος' Με τον Simon Caulton - δική του δουλειά, (CC BY-SA 3.0) μέσω Commons Wikimedia 2. 'Προφίλ ευκαρυωτικής μίτωσης' Με δική του δουλειά, Δημόσιος τομέας μέσω Commons Wikimedia