Βασική διαφορά - Μεταβίβαση έναντι μεταβίβασης μετοχών

Η μεταβίβαση μετοχών και η μεταβίβαση μετοχών συνεπάγεται την αλλαγή ιδιοκτησίας μετοχών μιας εταιρείας. Η μεταβίβαση μετοχών αναφέρεται στον επενδυτή που μεταβάλλει οικειοθελώς την κυριότητα των μετοχών του δίνοντάς του έναν άλλο επενδυτή. Η μετάδοση μετοχών είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο μεταβιβάζεται ο τίτλος σε μετοχές με θάνατο, διαδοχή, κληρονομιά ή πτώχευση. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ μεταφοράς και μετάδοσης μετοχών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισκόπηση και διαφορά κλειδιού 2. Τι είναι η μεταβίβαση των μετοχών 3. Τι είναι η μετάδοση των μετοχών 4. Σύγκριση μεταξύ των μερών - Μεταφορά έναντι της μετάδοσης μετοχών

Τι είναι η Μεταβίβαση Μεριδίων

Οι μετοχές μπορούν να μεταβιβαστούν λόγω ορισμένων περιπτώσεων όπως η αύξηση κεφαλαίου, η διανομή μετοχών σε άλλο πρόσωπο ή η ανάκτηση της επένδυσης (ανάκτηση της επένδυσης). Εδώ ο αρχικός κάτοχος των μετοχών αναφέρεται ως «μεταβιβάζων» και ο νέος κάτοχος μετοχών είναι ο «εκδοχέας». Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα «έντυπο μεταφοράς μετοχών» με όλες τις σχετικές πληροφορίες της μεταβίβασης και το πιστοποιητικό μετοχών θα πρέπει επίσης να παραδοθεί στον νέο κάτοχο. Ο νέος μέτοχος υποχρεούται να καταβάλει τέλος χαρτοσήμου κατά τη μεταβίβαση των μετοχών σε περίπτωση που ο κάτοχος καταβάλλει πάνω από £ 1.000 για να αποκτήσει τις μετοχές.

Οι μετοχές μιας δημόσιας εταιρείας είναι γενικά ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Μόλις οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υπάρχει περιορισμένος έλεγχος στους συνδρομητές των μετοχών. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν προκαθορισμένα κριτήρια για τον περιορισμό της μεταβίβασης μετοχών ως εξής.

Περιορισμοί του Καταστατικού (AOA)

Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας, διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας της εταιρείας. Τα άρθρα μπορούν να θέσουν περιορισμούς στις εξουσίες της εταιρείας προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μετόχων. Η AOA μπορεί επίσης να δηλώσει την ικανότητα της εταιρείας να επαναγοράσει μετοχές σε δεδομένο χρονικό σημείο

Συμφωνίες μετόχων

Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των μετόχων της εταιρείας που έχει συσταθεί με κύριο σκοπό τη διασφάλιση της επένδυσής τους. Αυτό το είδος συμφωνίας μπορεί να σχηματιστεί συλλογικά μεταξύ όλων των μετόχων ή εντός συγκεκριμένης κατηγορίας μετόχων. Μπορούν να συμπεριληφθούν ρήτρες για να αποφευχθεί η απόκτηση μετοχών στην εταιρεία από τους ανεπιθύμητους μετέχοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άρση του ελέγχου.

Άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία από το καταστατικό να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση μεταβίβασης των μετοχών. Εάν οι διευθυντές θεωρούν ότι το αίτημα μεταφοράς δεν είναι σύμφωνο με το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας, δεν θα επιτρέψουν τη μεταφορά. Πρέπει να ψηφιστεί ειδική απόφαση σε περίπτωση που οι διευθυντές επιθυμούν να απαγορεύσουν τη μεταφορά.

Διαφορά μεταβίβασης και μετάδοσης μετοχών

Τι είναι η μετάδοση μετοχών;

Ο εκχωρητής πρέπει να εκτελέσει μια έγκυρη πράξη υπέρ του προς ον η μεταβίβαση, εάν πρόκειται να υλοποιηθεί η μετάδοση μετοχών. Οι διατάξεις σχετικά με τη μετάδοση μετοχών ορίζονται στο άρθρο 56 του περί Εταιρειών Νόμου του 2013. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετοχών, οι μετοχές θα διαβιβαστούν στους νόμιμους κληρονόμους του. Οι δικαιούχοι κληρονόμοι πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο των μελών της εταιρίας εάν έχουν δικαίωμα σε μετοχές του αποβιώσαντος μετόχου.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για τη διαβίβαση μετοχών αποβιώσαντος μετόχου είναι,


  • Πιστοποιητικό αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου Πρωτότυπο πιστοποιητικό μετοχικού τίτλου Πιστοποιητικό διαδοχής διοικητικής επιστολής Αίτημα για διαβίβαση υπογεγραμμένο από τους νόμιμους κληρονόμους

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεταφοράς και διαβίβασης μετοχών;

Λίστα αναφοράς:

Ευγένεια εικόνας:

"Φιλιππίνων-stock-market-board" Από Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) μέσω Commons Wikimedia